Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií –
základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti (GAP407/11/1272)

Výzkum se zaměřuje na problematiku mimořádně nadaných adolescentů a mladých dospělých se souběžnou vývojovou poruchou učení, s dyslexií. Podle současných zahraničních poznatků je právě tato populace nadaných dlouhodobě ve značně znevýhodňující vzdělávací pozici, jež jí často znemožňuje stát se nejen ve škole, ale zejména v životě, úspěšnou.

Výzkum se zaměřuje na faktory, jež ovlivňují akademickou motivaci těchto studentů. Jeho hlavním cílem je sledovat ty klíčové proměnné, které mohou ovlivňovat nebo být příčinou situace, kdy dochází ke snižování výkonové motivace nadaných studentů a také k jejich akademickému podhodnocování. V těchto případech nedochází k rozvoji jejich potenciálu a mohou být také vyřazováni ze vzdělávacích a společenských struktur dříve, než stačí své schopnosti projevit. Tento mechanismus může přinášet pro nadané mladé lidi, ale i pro celou společnost kritické sociální a ekonomické důsledky.

Cílem výzkumného projektu je deskripce komplexní sítě významných psychologických a sociálních faktorů, jež ovlivňují akademickou výkonovou motivaci mimořádně nadaných studentů s handicapem v oblasti učení. Současně chce identifikovat faktory, jejichž vliv se bude manifestovat v profesní volbě i v míře motivace překonávat další akademické překážky. Směřuje tedy k bližšímu poznání těch faktorů, které umožňují specifické skupině nadaných rozvíjet a uplatňovat mimořádné, ale také často skryté rozumové schopnosti.

Chce rovněž podchytit okolnosti a zkušenosti, které u nadaných ovlivňují průběh vzdělávání, volbu vlastních vzdělávacích cílů i dlouhodobou profesní orientaci. S ohledem na předpokládanou proměnlivost významu jednotlivých faktorů v průběhu vývoje, si klade za cíl výzkumně sledovat vybranou populaci studentů v longitudinální perspektivě.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272