Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Rizika užívání internetu dětmi a dospívajícími (GAP407/11/0585)

Výzkumný tým: doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Mgr. Anna Ševčíková, Mgr. Alena Černá

Projekt „Rizika užívání internetu dětmi a dospívajícími“ s dobou řešení od roku 2011 do roku 2013 je zaměřen na možná úskalí, jimž mohou děti a dospívající v dnešní době na internetu čelit, na kontext a psychosociální aspekty těchto rizik. V období dospívání, kdy mají adolescenti zvýšenou potřebu experimentovat, opouštět rodinné struktury a revoltovat jsou online rizika něčím, čím je stále více rodičů, učitelů a vychovatelů nuceno se zabývat — internet se stal pro děti a dospívající přirozeným prostředím a navzdory výhodám, které nabízí, s sebou nese řadu možných rizik. Česká republika je dle výsledků mezinárodních výzkumů zemí s vysokou mírou rizik na internetu pro děti a dospívající, avšak jak dopady, tak kontext, v rámci nějž se děti a dospívající dostávají do kontaktu s potenciálně škodlivým obsahem, nebyly prozatím detailně zkoumány.

Cíle projektu

Cílem projektu je prozkoumat rizika v rámci internetového prostředí, psychosociální aspekty těchto rizik, kontext a dopady na děti a dospívající ve věku 10—17 let. Konkrétními tématy a otázkami, jimiž se projekt zabývá, jsou:

  1. Vystavení obsahům se sexuální tematikou a online sexuální kontakty: Jaké jsou psychologické dopady chtěného a nechtěného vystavení se pornografii a navazování sexuálních kontaktů u dětí a dospívajících? Jak mohou tyto jevy ovlivnit psychosociální vývoj v dětství a adolescenci? V jakém kontextu se děti a dospívající setkávají na internetu se sexuálně laděným obsahem? Jaké jsou psychosociální charakteristiky těch, kdo mají s tímto tématem zkušenost?
  2. Potenciálně rizikové online komunity, jako například “pro-ana” (pro-anorektické) blogy a komunity, drogové komunity, komunity zaměřené na sebepoškozování. V projektu odpovídáme na otázku, jaká jsou rizika a případné zisky příslušnosti k těmto komunitám, jaké jsou dopady náležení do těchto komunit v dlouhodobé perspektivě.
  3. Kyberšikana: Jaké faktory přispívají ke vzniku online obtěžování a kyberšikany? Proč a jak se role obětí, agresorů a přihlížejících liší ve světě online a offline? Jak se tato online rizika vyvíjejí v čase? Jaké jsou dopady na psychosociální vývoj těch, kdo mají s kyberšikanou zkušenost a v jakém kontextu kyberšikana probíhá? Jaké jsou charakteristiky těch, kdo s ní mají zkušenost?

Realizace projektu v ČR

Projekt se skládá se tří doplňujících se částí:
V první fázi projektu proběhne analýza dat z rozsáhlého kvantitativního šetření „EU Kids Online II“. EU Kids Online II je mezinárodní studie zaměřená na zkoumání problematiky online rizik a bezpečnosti na Internetu u dětí a rodičů v Evropských státech. Projektu se účastní 25 evropských zemí a koordinuje jej London School of Economics and Political Science (LSE). Výzkum navazuje na výsledky EU Kids Online I, jehož výsledky jsou k dispozici na jejich stránkách.

Ve druhé fázi proběhne kvalitativní šetření, jehož se zúčastní děti a adolescenti ve věku 10—17 let. Bude provedeno minimálně 60 rozhovorů na téma online rizik, 20 rozhovorů na každé jednotlivé téma. Vzhledem k citlivosti těchto témat proběhnou rozhovory online. Cíkem kvalitativní části projektu je popsat kontext toho, jak se děti a dospívající zapojují do rizik na internetu, poskytnout vhled do motivů a psychosociálních determinant daných rizik a hlouběji porozumět rizikovým komunitám (sebepoškozování, drogové komunity aj.)

Třetí fází projektu je longitudinální dotazníkové šetření, které proběhne ve třech vlnách po šesti měsících. V první vlně budou sebrána data od 2000 respondentů ve věku 11—17 let, a to na českých školách prostřednictvím online dotazníku. Cílem longitudinálního šetření je analýza rizik v kontextu vývoje, získat vhled determinant jednotlivých rizik a možné dopady v rámci dvouletého vystavení těmto rizikům. Tato část výzkumu poskytne vhled do vývojových aspektů daných rizik.

Uplatnění výsledků

V rámci analýzy dat z projektu EU Kids Online II. výzkum začlení výsledky z českého kontextu do kontextu mezinárodního. To bude dále prohloubeno kvalitativním a longitudinálním šetřením k získání hlubšího a přesného obrazu psychologických determinant online rizik.
Projekt rozšíří a doplní znalosti o současných rizicích na internetu pro děti a dospívající. Získané poznatky naleznou uplatnění v akademické komunitě, mezi učiteli, psychology a pracovníky v pomáhajících profesích. Prostřednictvím popularizace budou výsledky zprostředkovány i širší veřejnosti. Výsledky projektu též poslouží jako podklad pro vypracování programů pro prevenci online rizik a intervenci.
Závěrečná zpráva s doporučeními k opatřením vedoucím k bezpečnějšímu užívání internetu bude k dispozici organizacím věnujícím se problematice bezpečí na internetu a komerčním subjektům, které usilují o zvýšení bezpečnosti při používání internetu.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272