Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Den bezpečnějšího internetu 2015: Vytvořme společně lepší internet

Program

Základní informace

10. únor 2015, 9:00–13:00

Přednáškový den pro veřejnost (vstupné zdarma)

Fakulta sociální studií
Masarykovy univerzity

Joštova 10, Brno (kontakt)
Posluchárna A. I. Bláhy (P31), 3. patro

9:00-9:15 Uvítání

9:15–10:15 Blok I: Digitální technologie očima evropských dětí a jejich rodičů
(Přednášející: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Mgr. Martina Černíková, Mgr. Věra Kontríková)

10:15–10:35 Pauza

10:35–11:35 Blok II: Online rizika a škola
Mediální výchova v českých školách (Přednášející: Mgr. Anna Zdráhalová)
Jak a kdy řešit případy online rizik? (Přednášející: por. Mgr. Zdeňka Procházková)

11:35–11:55 Pauza

11:55–12:55 Blok III: Kyberšikana
Zvládací strategie při setkání s kyberšikanou (Mgr. Alena Černá)
Role přihlížejících kyberšikaně (Přednášející: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.)

12.55 Ukončení akce

V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když svou účast potvrdíte do 8. 2. 2015 zasláním e-mailu (den.bezpecnejsiho.internetu@seznam.cz) nebo na Facebooku. Pomůže nám to odhadnout, pro kolik lidí máme nachystat kávu a občerstvení!

Konference je pořádána s podporou projektu VITOVIN: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií.


Přednášející

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. je profesorem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Je vedoucím výzkumného týmu, který se zabývá oblastí psychologie a internetu. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na rizika internetu pro děti a dospívající, závislostní chování na internetu, konstruování virtuálních identit a online komunikaci. Je editorem časopisu „Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” a spoluautorem knihy „Digital Youth: The Role of Media in Development”, která vyšla v roce 2011 v USA.

Mgr. Martina Černíková je odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří zkoumání zkušeností dětí a rodin v kontextu nových medií, chováním dětí na internetu a soukromím a sebe-odkrýváním na internetu. Zabývá se zejména kvalitativní analýzou dat. Zajímá se taky o psychoterapii a navštěvuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik „Cestou systemických terapií.“.

Mgr. Věra Kontríková je doktorskou studentkou psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a spolupracovnicí interdisciplinárního týmu dlouhodobě zkoumajícího psychosociální souvislosti internetu a nových medií. Ve své výzkumné práci se věnuje zejména vnímání internetových rizik dětmi a dospívajícími a významu, který jim připisují, online komunikaci a mezinárodním studiím.

Mgr. Anna Zdráhalová je absolventkou Mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá mediální výchovou na gymnáziích v České republice. Zaměřuje se zejména na zkušenosti pedagogů s výukou mediální výchovy a na vlivy, které se podílejí na výsledné podobě začlenění průřezového tématu Mediální výchovy na dané škole. Rovněž působí jako lektorka mediální výchovy pro studenty středních škol. Je členem internetového studentského Radia R, kde v roce 2014 zastávala pozici station manažerky.

por. Mgr. Zdeňka Procházková působí na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako koordinátorka prevence. Je členkou pracovní skupiny realizující projekt Bezpečně v kyberprostoru.

Mgr. Alena Černá je odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své výzkumné práce se zabývá zejména dětmi a dospívajícími v kontextu psychologie internetu, přednáší a publikuje na témata jako kyberšikana a online obtěžování, rizikové online komunity (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a další), zabývá se také obecněji problematikou zdraví a internetu. Jednou z hlavních oblastí jejího zájmu je též psychoterapie, od roku 2010 je frekventantkou akreditovaného výcviku Integrace v psychoterapii.

Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí v oblasti psychologie internetu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výzkumu se zabývá zejména kyberšikanou, členstvím v online komunitách a používáním sociálních sítí, a soukromím a sebe-odkrýváním na internetu. Zapojuje se do různých výzkumných projektů, např. „Thinline: Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem“, “Rizika používání internetu pro děti a adolescenty”, či „Copingové strategie kyberšikany u českých adolescentů”.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny © 2012 | Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
simkova@fss.muni.cz | +420 549 498 272